Πλεονεκτήματα SaaS

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του νέου αυτού τρόπου διάθεσης και χρήσης λογισμικού για τον πελάτη περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:


Χαμηλότερο κόστος αρχικής επένδυσης

Καθώς δεν απαιτούνται προμήθειες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού (servers, δίκτυο κλπ.). Στην περίπτωση του λογισμικού SaaS εφαρμόζεται το μοντέλο “Pay as you Go”, που παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται το λογισμικό έναντι ενός χαμηλού μηνιαίου τιμήματος μηνιαίας.


Μηδενικό κόστος για “αγορά” και εγκατάσταση λογισμικού

Ο πελάτης δεν “αγοράζει” το λογισμικό SaaS, αλλά μέσω συνδρομής αποκτά το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί για όσο χρονικό διάστημα το χρειάζεται.


Μηδενικό κόστος για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού υποδομής

Το λογισμικό SaaS εγκαθίσταται κεντρικά σε εξοπλισμό Data Center που ανήκει στον προμηθευτή της συνδρομητικής υπηρεσίας, επομένως ο πελάτης δεν έχει πρόσθετο κόστος για αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού Servers και δικτύου.


Μηδενικό κόστος για συντήρηση και αναβαθμίσεις λογισμικού

Το κόστος της συνδρομής SaaS περιλαμβάνει τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του λογισμικού, για όλη τη χρονική περίοδο της συνδρομής. Επομένως, ο πελάτης δεν έχει πρόσθετο κόστος για συμβάσεις συντήρησης και νέων εκδόσεων λογισμικού.


Μικρότερος χρόνος για έναρξη live λειτουργίας του λογισμικού

Το λογισμικό είναι ήδη εγκατεστημένο και λειτουργεί σε εξοπλισμό Data Center του προμηθευτή της συνδρομητικής υπηρεσίας.


Δυνατότητα χρήσης του λογισμικού από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε χρονική στιγμή

Ο πελάτης είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει το λογισμικό από οποιοδήποτε σημείο διαθέτει σύνδεση Internet.


Δυνατότητα άμεσης και χωρίς πρόσθετο κόστος αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών

Κάθε τεχνολογική βελτίωση από τον προμηθευτή του λειτουργικού περιβάλλοντος της συνδρομητικής υπηρεσίας, παρέχεται στον πελάτη χωρίς επιπλέον κόστος για όλη τη χρονική περίοδο της συνδρομής του.


Απαλλαγή από τη διενέργεια αναγκαίων τεχνικών εργασιών διαχείρισης

Ο πελάτης δεν απασχολείται με τεχνικές εργασίες διαχείρισης (π.χ. συντήρηση και νέες εκδόσεις λογισμικού, διενέργεια backup κλπ.), καθώς την ευθύνη για τις εργασίες αυτές αναλαμβάνει ο προμηθευτής της συνδρομητικής υπηρεσίας.


Χαμηλότερο συνολικό κόστος επένδυσης (Total Cost of Ownership - TCO)

Σύμφωνα με εκτιμήσεις διάφορων διεθνών οίκων και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους κόστους σε μια επένδυση για ένα σύστημα πληροφορικής (προμήθεια / εγκατάσταση / συντήρηση / αναβάθμιση τόσο του λογισμικού όσο και του εξοπλισμού υποδομής, ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό), μια λύση σε μοντέλο SaaS οδηγεί σε σημαντικά χαμηλότερο TCO (Total Cost of Ownership).